Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ).

Партньори на ФГББ са Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които европейското финансиране е 159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.

Към 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения, съгласно прогнози на Европейската комисия.

Индекса на готовност на България за цифровата икономика я поставя в последната 4-та група на "Колебливите" държави в ЕС.

Същевременно, в развитите информационни общества и икономики, библиотеките днес са третото място след дома и работата/училище. Те предоставят модерни пространства за равен достъп до информация и комуникация, учене през целия живот, съвместна работа и срещи, създаване на нови продукти, творчество и вдъхновение, изяви и събития.

Ето защо, чрез настоящия проект Фондация Глобални библиотеки – България си поставя за цел да развие иновативен образователен модел и да утвърди регионалните библиотеки като център за придобиване на съвременни цифрови умения от собствениците и заетите в МСП.

В рамките на проекта бяха разработени следните учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, съобразени с нуждите на МСП:

  • Дигитален (цифров) маркетинг,
  • Услуги в облак за МСП,
  • Защита и поверителност на данните,
  • Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.

Учебната им програма представя перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите.

 

Иновативната образователна програма се основава на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:

  • смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
  • съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
  • свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори в обществените библиотеки.